สวัสดีปีใหม่ค่ะ

ปี2551
ปีใหม่ปีนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขคิดปรารถนาสิ่งใดก็

สมดังใจปรารถนาค่ะ
ปรารถนาอย่างเดียวไม่ได้ค่ะต้องทำในสิ่งที่เราตั้งใจปรารถนาด้วยนะคะ การลงมือปฏิบัติค่อยๆทำอย่ารีบร้อนใจเย็นๆค่ะ ขอให้สุขภาพแข็งแรง การดูแลตัวเองอันดับแรกกินอาหารที่มีประโยชน์ครบทั้ง 5 หมู่นะคะพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายบ้าง และอย่าลืมดื่มน้ำมากๆด้วยค่ะ รู้จักผ่อนคลายตัวเองบ้างปีใหม่ปีนี้ก็อย่าลืมพาครอบครัว คนพิเศษไปเที่ยวกันด้วยนะคะ รับรองปีใหม่ปีนี้ Happy สุดๆๆค่ะ
ด้วยรัก..
จากใจจริงผู้ทำค่ะ

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2550

เทคโนโลยีการศึกษา

ความหมายเทคโนโลยี
............คำว่าเทคโนโลยี(Technology) รากศัพท์ TEXERE มาจากภาษาละติน แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า
-To weave แปลว่า การสาน การสร้าง การปะติดปะต่อ
-construct แปลว่า โครงสร้างภาษากรีก มาจากคำว่า TECHNOLOGIA หมายถึง การทำงานอย่างเป็นระบบ
............เทคโนโลยี หมายถึง การนำเอาแนวคิด หลักการ เทคนิคความรู้ และระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนผลผลิตทางวิทยศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ไปในทางที่เพิ่มพูลประสิทธิภาพและประสิทธิผล
............เทคโนโลยี คือการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติให้เกิดผล ผลเป็นสิ่งที่วัดได้ เทคโนโลยีจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เทคโนโลยี จึงถูกกำหนดเป็นสินค้าอย่างหนึ่ง.......ที่มีราคาซื้อขายกันในตลาด(ที่มา : หนังสือเอกสารวิชาการ นโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : วิวัฒนาการและการจัดการ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน)
.................."เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา" ตามความหมายของร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ หมายถึง การนำสื่อตัวนำ คลื่นความถี่ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการแพร่เสียง ภาพ และการสื่อสารในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยครอบคลุมสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม สื่อโสตทัศน์ แบบเรียน ตำรา หนังสือทางวิชาการและแหล่งการเรียนรู้หรือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่นตามที่คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติกำหนด

ไม่มีความคิดเห็น: